Kompletní zeměměřické služby v oblasti stavební a inženýrské geodézie
 • vytyčovací práce v průběhu stavby
 • tvorba bodových polí a základních vytyčovacích sítí včetně zajištění hloubkové stabilizace
 • mapové podklady pro projektovou dokumentaci
 • tvorba a vizualizace DMT (vrstevnice, odtokové poměry, příčné řezy…)
 • kontrolní měření stavebních objektů
 • dlouhodobé sledování posunů a deformací stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení staveb a průběhu inženýrských sítí dle směrnic správců
 • automatizované zpracování záborových elaborátu liniových staveb dle předpisů ŘSD ČR
 • zaměřování konstrukcí jeřábových drah a jeřábů
 • zaměření, výpočty a vizualizace kubatur
 • tvorba účelových map
 • Kompletní zeměměřické služby pro technický dozor dopravních staveb
 • kontrolní měření konstrukčních vrstev
 • výpočty a vizualizace kubatur zemních prací
 • monitoring sedání mostních konstrukcí
 • aktualizace vytyčovacích sítí
 • tvorba a kontrola digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR
 • Kompletní zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí
 • zajišťování potřebných dat z KN
 • vytyčování a stabilizace vlastnických hranic
 • geometrické plány
 • věcná břemena (služebnosti)
 • Zeměměřický servis pro drobné stavebníky
 • zaměření stávajícího terénu
 • výpočet kubatur zemních prací
 • vyznačení průběhu vlastnických hranic
 • vytyčení projektovaných částí stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení
 • geometrický plán včetně všech podkladů pro kolaudaci
 • Církevní restituce
 • zajištění historických materiálů na katastrálních úřadech
 • porovnání stavů v historických evidencích
 • vytyčení vlastnických hranic
 • geometrické plány